Członkostwo w PTE

CZŁONKOWIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO

Zgodnie ze Statutem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego członkami Towarzystwa mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Mogą one występować w charakterze:

 • członków zwyczajnych – osoby fizyczne (obywatel polski lub cudzoziemiec), posiadające wyższe lub średnie wykształcenie ekonomiczne, uczące się bądź studiujące na kierunkach ekonomicznych w szkołach ponadgimnazjalnych lub wyższych, a także wykonujące funkcje wymagające wiedzy ekonomicznej;
 • członków honorowych – tytuł nadawany osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i rozwoju nauk ekonomicznych bądź dla gospodarki narodowej;
 • członków wspierających – osoby prawne, organizacje lub instytucje, deklarujące dowolną kwotę poparcia finansowego dla Towarzystwa.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego zrzeszają się w jego Oddziałach, przy czym członek zwyczajny i honorowy może być zrzeszony wyłącznie w jednym Oddziale Towarzystwa.

Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje prawo do:

 • wybierania organów Towarzystwa i bycia do nich wybieranym,
 • zgłaszania wniosków do organów Towarzystwa,
 • korzystania na prawach pierwszeństwa ze wszystkich form działalności statutowej Towarzystwa,
 • korzystania z porad i pomocy Towarzystwa w zakresie jego działalności statutowej,
 • noszenia odznaki Towarzystwa.

Za obowiązek członka zwyczajnego uważa się:

 • przestrzeganie postanowień statutu Towarzystwa i uchwał jego organów,
 • czynne uczestniczenie w pracach Towarzystwa i upowszechnianie jego celów statutowych,
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
 • dbanie o dobre imię Towarzystwa,
 • regularne opłacanie składek członkowskich.

 

OPŁATA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

Składka członka zwyczajnego na 2020 rok wynosi 60 zł (dla aktualnych członków - płatna do końca marca 2020 roku). Dla emerytów, rencistów, studentów i doktorantów - 30 zł.

Składka dla członków wspierających wynosi min. 1000 zł.

Uregulowania składki członkowskiej prosimy dokonywać przelewem na konto Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie:

Bank Pekao S.A. - 21 1240 6654 1111 0010 6883 9498

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz okresu, za jaki składka jest wnoszona.

 

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

Dla osób zainteresowanych wstąpieniem w poczet członków Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z oddziałem w Szczecinie zamieszczamy formularz deklaracji członkowskiej.

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesyłać na adres mailowy Oddziału: pte@pte.szczecin.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Mickiewicza 66, 71-101 Szczecin.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!