Prezesi Oddziału PTE

Józef Rutkowski, prof. dr hab. (1952 – 1979)

Założyciel i długoletni prezes Wojewódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie. Urodził się 8 listopada 1922 roku. Studiował w Akademii Handlowej w Poznaniu, oddział w Szczecinie w latach 1946-49. W latach 1949-51 studiował na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym na Akademii Nauk Politycznych w Warszawie. Doktoryzował się w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, w 1961 roku uzyskał stopień docenta z zakresu finansów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Od 1948 roku związał się ze szczecińskimi uczelniami wyższymi. Tytuł profesora zwyczajnego uzyskał w 1974 roku. Był prodziekanem Wydziału Transportu Śródlądowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie (1952-54), dziekanem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu PS (1966-71), kierownikiem Międzywydziałowego Studium Nauk Politycznych (1965-70), kierownikiem Katedry Ekonomii (1951-70), dyrektorem Instytutu Nauk Ekonomiczno-Społecznych (1970-78) i kierownikiem Zakładu Współczesnych Stosunków Międzynarodowych (1990-93). Jego opublikowany dorobek naukowy to 220 pozycji o różnym charakterze, dotyczących gł. szeroko rozumianej problematyki teorii ekonomii, teorii kapitału, współczesnej gospodarki światowej i inflacji. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz licznymi innymi orderami, uhonorowany też w rozmaitych konkursach i za osiągnięcia naukowe. Senat US tytuł doktora honoris causa przyznał mu w 1996 roku.

 

 

Waldemar Grzywacz, prof. zw. dr hab.  (1981 – 1988 oraz 1993 – 2005)

Urodził się w 1932 roku w Grudziądzu. W latach 1951-1954 studiował na Wydziale Transportu Drogowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie. W 1955 roku rozpoczął studia II stopnia na Wydziale Transportu Drogowego Politechniki Szczecińskiej. W 1966 roku uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych z zakresu ekonomii transportu. Kolejne tytuły: profesora nadzwyczajnego i zwyczajnego otrzymał w 1976 roku i 1983. Jego wielowątkowy charakter dorobku naukowego to ponad 200 artykułów naukowych oraz 26 monografii i podręczników. Do tego należy doliczyć 50 koreferatów, recenzji książek, artykułów i prac badawczych oraz rozliczne ekspertyzy. Znacząca w jego dorobku jest także praca dydaktyczna - łącznie w szkolnictwie wyższym przepracował 35 lat. Od 1995 roku objął funkcję kierownika Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Transportu i Łączności US. W latach 1978-81 jest dyrektorem Instytutu Ekonomiki Transportu Politechniki Szczecińskiej, w latach 1983-85 - dziekanem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki Szczecińskiej, a w latach 1985-86 - prorektorem US. W uznaniu zasług na polu działalności naukowej, organizacyjnej, społecznej i współpracy z licznymi ośrodkami naukowymi przyznano profesorowi szereg nagród i odznaczeń - m. in. 8-krotnie wyróżniono go nagrodami MSWiN. Dzięki wszczętemu przez Radę Wydziału Transportu i Łączności oraz Senatu US postępowania o przyznanie mu tytułu doktora honoris causa uhonorowano go tymże tytułem w 1996 roku.

 

Edward Urbańczyk, prof. dr hab. (1989 – 1992)

Ukończył Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Politechniki Szczecińskiej, na którym obronił w 1974 roku pracę doktorską z zakresu ekonometrii. Od 1976 roku związany jest z Zakładem Analizy Ekonomicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1985 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego. W trakcie kariery zawodowej pełnił m.in. funkcje Prodziekana ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Kierownika Zaocznych Studiów Doktoranckich i Studiów Podyplomowych z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstw. Jest autorem licznych prac naukowych opublikowanych w kraju i zagranicą. Odbył szereg staży zagranicznych, m.in. w Rosji, RFN, Chinach i w Australii. Posiada szerokie kontakty z praktyka gospodarczą, pełniąc funkcję przewodniczącego Rad Nadzorczych m.in. w Kombinacie Z.Ch. Police S.A. (dwie kadencje), „Eurosped” Sp. Z.O.O, East-West Connection Sp. Z.O.O z siedzibą w Mielcu. Wykonał wiele ekspertyz dotyczących prywatyzacji i restrukturyzacji oraz analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

 

 

 

Adam Szewczuk, prof. dr hab. (1992 – 1993)

Urodził się w 1945 roku w Bondyrzu. Był jednym z czołowych reprezentantów szczecińskiego środowiska ekonomicznego. Związany ze Szczecinem od lat 70-tych. Studia ukończył na Politechnice Szczecińskiej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu. Stopień doktora uzyskał w 1974 roku, w 1986 r. stopień doktora habilitowanego, a w 2001 r. tytuł Profesora na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Był założycielem i kierownikiem Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w Świnoujściu w latach 1996-2010. Ponadto pełnił funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US (wcześniej: Wydziału Transportu i Łączności) w latach 1993-1999. Był również kierownikiem Katedry Finansów Publicznych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, członkiem Senatu US w latach 1985-2008 oraz wieloletnim członkiem i ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Wypromował 16 doktorów, ponad tysiąc magistrantów i licencjatów, w dorobku naukowym posiadał ok. 250 publikacji. Otrzymał 4 nagrody – wyróżnienia MNiSW w latach 1975 – 2002, 6 nagród Rektora Politechniki Szczecińskiej i 20 nagród Rektora US za całokształt działalności naukowo badawczej, a także Srebrny Krzyż Zasługi (1988), Złoty Krzyż Zasługi (1997) oraz Medal KEN (1999). Było członkiem wielu organizacji pozarządowych.

 

 

Henryk Babis, prof. dr hab. (2005 – 2015)

Urodził się w 1946 roku. Studia ukończył na Politechnice Szczecińskiej na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w 1974 roku, natomiast stopień doktora habilitowanego w 1986 roku. Od 1990 roku obejmował takie stanowiska jak: Prodziekan ds. Nauki Wydziału Transportu i Łączności (obecnie: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)., Kierownictwo Studiów Doktoranckich i Podyplomowych. W okresie od 1999 do 2005 roku był również Prorektorem ds. Kształcenia i Akredytacji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ponadto twórca i organizator kształcenia ekonomicznego w zakresie specjalności ekonomika i organizacja łączności oraz zarządzanie w podmiotach łączności na Uniwersytecie Szczecińskim, Rektor Wyższej Szkoły Zawodowej „Oeconomicus” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Szczecinie (2005-2009). Obecnie profesor nadzwyczajny w Katedrze Polityki Gospodarczej i Ekonomii Społecznej Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2013-2015 pełnił funkcję doradcy kluczowego, trenera oraz koordynatora zadań z ramienia PTE Oddział w Szczecinie w zakresie wsparcia ekonomii społecznej w ramach projektu „Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej” (RPO Kapitał Ludzki, VII Priorytet – Promocja Integracji Społecznej). W trakcie swojej kariery naukowo-dydaktycznej przeprowadził ponad 20 000 h zajęć z zakresu ekonomii i zarządzania, w tym z podstaw funkcjonowania podmiotów gospodarczych, zarządzania i analiz ekonomicznych firm, ekonomiki przedsiębiorstw, zarządzania informacją, społeczeństwa informacyjnego i nowej gospodarki, komunikacji społecznej i analiz rynku. Jest autorem ponad 190 prac naukowych, licznych szkoleń dla przedsiębiorstw i instytucji usytuowanych w rożnych sektorach gospodarki, a także promotorem 19 rozpraw doktorskich. Ponadto czynnie udziela się jako członek m.in. Komitetu Transportu PAN, PTE Oddział w Szczecinie, Zespołu ds. rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie zachodniopomorskim (przy Marszalku Województwa).

Aleksander Panasiuk, prof. dr hab. (2015 - 2020)

Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, kierunku ekonomika i organizacja transportu specjalność transport lądowy (1989). Do 1999 roku głównym obszarem badań naukowych były zagadnienia związane z rynkiem pocztowym i telekomunikacyjnym. Od 1999 roku działalność naukowa i dydaktyczna koncentruje się na zagadnieniach gospodarki turystycznej. Od tego roku jest kierownikiem Katedry Zarządzania Turystyką. Jest autorem ok. 350 publikacji naukowych, i naukowo-badawczych, w tym ok. 30 monografii naukowych (autorskich i współautorskich) z zakresu ekonomiki turystyki, polityki turystycznej, marketingu usług turystycznych, funkcjonowania podmiotów gospodarki turystycznej, jakości usług turystycznych. Uzupełniająco interesuje się zagadnieniami funkcjonowania sektora usług i handlu. Uczestniczył w stażach naukowych w Szwecji, Niemczech i licznych konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. W latach 1999-2005 pełnił obowiązki prodziekana Wydziału ds. studiów dziennych, a następnie w latach 2005-2008 dziekana Wydziału. Wypromował 12 doktorów nauk ekonomicznych. W latach 2000-2006 był zatrudniony na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Zawodowej "Oeconomicus" PTE w Szczecinie, a od 2008 roku w Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku. Ponadto jest redaktorem naczelnym Zeszytów Naukowych Service Management, a także kierownikiem i główny wykonawcą 7 grantów NCN/MNiSW oraz 3 grantów międzynarodowych. Otrzymał również nagrodę ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego za osiągnięcia naukowe (1998), Srebrny Krzyż Zasługi (2001), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2010), Srebrną Odznakę PTE (2005) oraz Złotą Odznakę PTE (2010).

 

Barbara Kryk, dr hab., prof. US od 2020