Fundusze europejskie w regionach
Ogólne informacje

Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie zaprasza na pierwszą, inauguracyjną edycję konferencji "Fundusze europejskie w regionach. Bariery i wyzwania współczesności w warunkach zrównoważonego rozwoju", która odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2017 roku na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Konferencja naukowa nt. funduszy europejskich w regionach ma na celu integrację środowisk reprezentowanych przez przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, świata biznesu oraz świata nauki, dla których wspólnym tematem rozmów i dyskusji pozostają zagadnienia ogniskujące się wokół problematyki funduszy Unii Europejskiej. W okresie przedakcesyjnym, jak i po akcesji Polski do Unii Europejskiej fundusze unijne stanowiły istotne źródło zasileń dla polskiej gospodarki wzmacniając jej konkurencyjność oraz oddziałując na procesy wzrostu i rozwoju.

Z punktu widzenia europejskiej polityki spójności szczególna rola przypisana została funduszom unijnym w kontekście finansowania gospodarki regionalnej. Mając na względzie fakt, że Polska staje się największym beneficjentem funduszy unijnych z budżetu ogólnego wspólnoty, zarówno w ubiegłym, jak i bieżącym okresie programowania oraz fakt, że aż 5 regionów w Polsce znalazło się na liście 20 najbiedniejszych regionów Wspólnoty problematyka dotycząca zagadnień gospodarowania środkami unijnymi, mechanizmów ich alokacji oraz efektywności wydatkowania pozostaje nadal wysoce aktualna.

Jako Organizatorzy jesteśmy przekonani, że wydarzenie to będzie obfitowało w interesujące i inspirujące dyskusje na temat mechanizmu podziału i efektywności alokacji oraz wydatkowania funduszy unijnych w regionach oraz na temat wyzwań stojących przed władzami, wnioskodawcami i beneficjentami środków unijnych. Istotnym celem inicjatywy jest pogłębienie współpracy i wymiany doświadczeń  pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi, samorządowymi oraz przedsiębiorcami.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY i PARTNERZY KONFERENCJI

                           

       Wydział Ekonomii, Katedra Finansów Publicznych