ZARZĄD ODDZIAŁU NA KOLEJNĄ KADENCJĘ (2020-2025) WYBRANY

Ze względu na stan epidemii sala została odpowiednio przygotowana, zabezpieczone zostały środki dezynfekcyjne. Ustępujący Prezes Zarządu Oddziału PTE w Szczecinie - prof. dr hab. Aleksander Panasiuk - wystosował do wszystkich członków prośbę o uczestnictwo w Zjeździe wyłącznie w maseczkach lub przyłbicach oraz zabranie ze sobą rękawiczek ochronnych i własnych przyborów do pisania.

W celu skrócenia czasu obrad, w załączeniu przesłane zostało do wszystkich członków sprawozdanie kadencyjne z funkcjonowania Oddziału w latach 2015-2019 z prośbą o zapoznanie  się i przesłanie ewentualnych pytań bądź zastrzeżeń drogą elektroniczną na adres Oddziału.

SPRAWOZDANIE_KADENCYJNE_2015-2019

Program Zjazdu był ograniczony wyłącznie do tych pozycji porządku, które uznano za niezbędnie potrzebne, aby podsumować kadencję Zarządu Oddziału przypadającą na lata 2015-2020 oraz rozpocząć kolejną na lata 2020-2025.  W spotkaniu udział mogli wziąć wszyscy członkowie zwyczajni zrzeszeni w Oddziale. Warunkiem pełnego uczestnictwa w Zjeździe było uregulowanie zaległych składek członkowskich oraz bieżących za rok 2020.

Przewodniczącym Zjazdu Oddziału był dr Wojciech Bożek z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, który czuwał nad prawidłowym przebiegiem Zjazdu z punktu widzenia prawnego i organizacyjnego. W uroczystości wzięło udział ostatecznie 21 członków uprawnionych do głosowania.

Harmonogram obrad był następujący:

 1. Otwarcie Zjazdu – pierwszy termin – godz.15.45, drugi termin – godz.16.00
 2. Powołanie Przewodniczącego Zjazdu.
 3. Przyjęcie porządku i regulaminu Zjazdu.
 4. Powołanie Komisji Zjazdowych: Skrutacyjno-Mandatowej, Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja o odznakach honorowych PTE, zgodnie z uchwałą Zarządu Krajowego z dnia 5 marca 2020.
 6. Sprawozdanie ustępujących władz – informacja Prezesa Zarządu Oddziału dotycząca sprawozdania z kadencji 2015-2020 oraz ewentualna dyskusja.
 7. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Oddziału.
 8. Przyjęcie regulaminu wyborów władz Oddziału.
 9. Zgłaszanie kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu Oddziału PTE.
 10. Wybory Prezesa Zarządu Oddziału PTE na kadencję 2020-2025.
 11. Decyzja Zjazdu w sprawie wyboru Honorowego Prezesa Oddziału.
 12. Ustalenie liczby członków władz Oddziału PTE: Zarządu, Komisji Rewizyjnej.
 13. Zgłaszanie kandydatów do: Zarządu Oddziału PTE, Komisji Rewizyjnej.
 14. Przeprowadzenie wyborów członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
 15. Ogłoszenie wyników wyborów członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.
 16. Decyzja Zajazdu w sprawie utworzenia Rady Naukowej Oddziału oraz ewentualne wybory.
 17. Wybór delegatów i ich zastępców na Zjazd Krajowy PTE.
 18. Ogłoszenie wyników wyborów.
 19. Przyjęcie ramowej uchwały Zjazdu – dyskusja dotycząca uchwały prowadzona będzie w czasie obliczania głosów przez Komisję Skrutacyjno-Mandatową w głosowaniach zarządzonych w pkt. 15, 17, 18.
 20. Zamknięcie obrad Zjazdu.

Czas przewidziany na Zjazd Oddziału to ok. 1,5 h.

Z nowowybranymi Władzami Oddziału PTE w Szczecinie na kadencję 2020-2025 można zapoznać się przechodząc do zakładki "O NAS" - Zarząd Oddziału. Serdecznie gratulujemy przydzielonych funkcji.

 

GALERIA ZJAZDU:

Fot. 1. Autor: Karolina Michalska-Harasimiuk (członek zwyczajny Oddziału)

Fot. 2. Autor: Karolina Michalska-Harasimiuk (członek zwyczajny Oddziału)

Fot. 3. Autor: Karolina Michalska-Harasimiuk (członek zwyczajny Oddziału)

 

 

 

<