KONKURS WIEDZY PRAWNO-EKONOMICZNEJ

Celem konkursu i seminarium jest upowszechnianie wiedzy prawno-ekonomicznej, propagowanie kultury prawnej, zasad racjonalnego gospodarowania oraz rozwijanie zainteresowań związanych z tą problematyką. W tym roku w ramach Konkursu jego organizatorzy chcieliby położyć nacisk na propagowanie wśród młodzieży szczegółowej wiedzy prawnej i ekonomicznej z zakresu m.in. polityki pieniężnej, banku centralnego państwa, historii, wartości i roli pieniądza, papierów wartościowych, rynku kapitałowego, podaży, popytu (makroekonomia i mikroekonomia). Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Uczestnicy konkursu oraz seminarium tematycznego otrzymają certyfikaty uczestnictwa, a laureaci okolicznościowe dyplomy oraz interesujące nagrody rzeczowe. Jedną z nagród dla uczestników drugiego etapu konkursu jest wycieczka do Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka.

Karty zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać mailowo do dnia 30 września 2017 r. na adres: Konkurs2017@wpiaus.pl. Zgłoszenie do konkursu powinno obejmować  dane personalne maksymalnie 5 uczniów danej szkoły zainteresowanych uczestnictwem w konkursie oraz dane personalne biorącego udział w seminarium opiekuna (karta zgłoszenia w załączeniu).

Pierwszy etap konkursu oraz seminarium tematyczne są zaplanowane na dzień 24 listopada 2017 r. Drugi etap konkursu odbędzie się dnia 8 grudnia 2017 r.

Pozostałe szczegółowe informacje (w tym kartę zgłoszenia) można znaleźć na stronie internetowej Organizatora: www.kwpe2017.usz.edu.pl