Witamy w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym

CHARAKTERYSTYKA

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim, stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym praktyków i teoretyków.

Powstało w 1945 r. nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów na ziemiach polskich w XIX w., warszawskiego Stowarzyszenia Ekonomistów i Statystyków oraz Towarzystw Ekonomicznych działających w Krakowie, Poznaniu i Lwowie w okresie międzywojennym.

Oddział w Szczecinie jest jednym z 24 oddziałów regionalnych mających osobowość prawną, których działalność koordynuje Zarząd Krajowy w Warszawie.

 

CELE

Towarzystwo dąży do realizacji następujących celów:

 • krzewienie myśli ekonomicznej oraz współtworzenie warunków do rozwoju nauk ekonomicznych,
 • upowszechnianie wiedzy ekonomicznej i szerzenie kultury ekonomicznej w społeczeństwie, aktywne krzewienie wiedzy ekonomicznej wśród młodzieży,
 • podnoszenie kwalifikacji ekonomistów w zakresie różnych specjalizacji zawodowych,
 • inspirowanie oraz wspieranie działań zmierzających do społecznego, gospodarczego i przestrzennego rozwoju kraju w sposób przyjazny środowisku naturalnemu,
 • inspirowanie środowiska ekonomistów reprezentujących zarówno naukę, jak i działalność gospodarczą
 • krzewienie wiedzy na tematy integracji i globalizacji gospodarczej, w tym o Unii Europejskiej.

 

DZIAŁALNOŚĆ

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne realizuje swoje cele głównie poprzez działalność:

Statutową:

 • organizację konferencji, seminariów i spotkań i paneli dyskusyjnych,
 • organizację Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Małej Olimpiady Wiedzy Ekonomiczno-Społecznej dla uczniów gimnazjów w województwie zachodniopomorskim,
 • przyjmowanie deklaracji, wydawanie legitymacji, windykację składek członkowskich,
 • wydawanie publikacji i ich koordynowanie.

Szkoleniową:

 • organizację kongresów, zjazdów, konferencji,
 • organizację odczytów, wykładów oraz konkursów,
 • organizację i realizację kursów finansowanych ze środków publicznych w odpowiedzi na przetargi i zapytania cenowe,
 • organizację i realizację szkoleń otwartych, zorientowanych na podniesienie kompetencji i kwalifikacji, skierowanych do podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych.

Gospodarczą:

 • realizacja kompleksowych wycen firm, ocen standingu ekonomicznego, biznes planów i pełnej dokumentacji dla przekształceń własnościowych,
 • ocena kondycji ekonomicznej firm wraz z opracowaniem programów naprawczych,
 • weryfikacja wycen wartości firm,
 • opracowywanie koncepcji prywatyzacji przedsiębiorstw na zlecenie rad nadzorczych i kierownictw przedsiębiorstw,
 • przeprowadzanie analiz ekonomicznych.