Jubileusz 70-lecia powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest najstarszą organizacją zrzeszającą środowiska  praktyczne i naukowe ekonomistów, z ponad 200 letnią tradycją. Oddział szczeciński jest jednym z 24 oddziałów działających w Polsce. W 70-letniej działalności prowadził wiele inicjatyw, w tym m.in.: naukowo-badawczych, eksperckich, dydaktycznych, popularyzujących nauki ekonomiczne w środowisku młodzieży szkolnej. Oddział realizuje i wspiera wszelkie działania w zakresie integracji akademickiego środowiska ekonomistów obu wydziałów ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego, Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Akademii Morskiej w Szczecinie oraz uczelni niepublicznych, w tym Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej.

Ramowy program spotkania:

od 16:30 recepcja
 

17:00 - rozpoczęcie uroczystości:

  • otwarcie uroczystości przez Prezesa Oddziału prof. dr hab. Aleksandra Panasiuka
    (w tym krótka informacja o historii Oddziału).
  • przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości.
  • wystąpienia uczestników uroczystości.


17:30 - Sesja referatowa:

prof. dr hab. Stanisław Flejterski    (Wyższa  Szkoła  Bankowa  w  Poznaniu,  Wydział Ekonomiczny w Szczecinie), Ekonomia 2018 – bezdroże czy rozdroże?
prof. dr hab. Piotr Niedzielski (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług), prof. US dr hab. Magdalena Zioło   (Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania), Wkład ekonomistów w kształtowanie i umiędzynarodowienie Akademickiego Szczecina.
Dyskusja.

ok. 19:00 - toast i poczęstunek.